Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO xxxbruhmanxxx 864.91 720,610,512 99.11% 5,352 1,720
2 NO Zek 753.40 264,006,071 99.00% 3,417 460
3 NO Danksquidboy 736.85 109,220,534 98.85% 2,880 382
4 NO SupremeJaycee 716.43 169,326,288 98.87% 8,918 683
5 NO Karl 704.33 276,346,216 98.66% 3,851 454
6 NO Bizarrely 703.22 109,514,722 98.14% 2,897 160
7 NO FluffySakora 695.78 881,997,232 98.67% 10,580 3,105
8 NO hhhhhhhhhh 691.60 86,320,000 98.73% 3,725 274
9 NO luxvsrg 681.45 57,615,857 98.92% 3,864 140
10 NO ubihard 667.73 345,126,419 98.44% 2,976 1,130
11 NO miyuie 664.99 106,370,161 98.99% 4,216 240
12 NO Spyder 627.78 477,618,214 98.09% 2,243 1,709
13 NO MeyMey 621.53 388,119,310 98.39% 3,152 708
14 NO Hennytai 611.52 93,772,167 98.10% 2,473 156
15 NO 8vp2 601.25 156,854,432 98.15% 1,582 710
16 NO lelerrer 597.85 92,090,683 97.30% 3,234 372
17 NO Kekaksen 595.85 309,078,777 99.23% 10,580 423
18 NO Elysian 591.22 141,069,084 97.29% 1,950 295
19 NO Groex 588.46 125,039,351 98.32% 2,459 225
20 NO LsMisaa 581.16 31,247,959 97.97% 2,512 83
21 NO ItsTeaBee 569.91 123,401,134 98.60% 3,413 169
22 NO Yazer 563.89 126,360,150 97.72% 3,907 345
23 NO Endroma 562.90 73,013,439 97.79% 3,443 119
24 NO scorpiiofluid 562.02 60,778,308 97.62% 2,199 236
25 NO giraray 559.99 63,958,439 98.81% 5,074 139
26 NO ZenusPurity 553.91 84,517,500 97.61% 2,500 335
27 NO x3rs 544.66 196,123,554 97.29% 2,836 962
28 NO public69toilet 541.14 49,208,818 97.61% 4,174 151
29 NO Neonmanic 518.35 176,265,451 98.04% 3,152 711
30 NO MysticMocha 516.51 130,914,680 97.88% 2,984 302
31 NO whispo 514.66 46,996,426 97.00% 1,225 139
32 NO pepeD 514.27 181,735,758 96.37% 2,614 2,142
33 NO CommandoGlass 513.28 72,767,852 96.06% 4,146 168
34 NO 01juniorpen 508.58 41,971,268 97.28% 3,755 167
35 NO DeadSlayer2008 500.66 27,846,130 98.18% 2,849 89
36 NO Farewell 498.28 106,888,318 95.72% 2,265 1,549
37 NO VBEI 489.64 72,136,830 96.71% 3,285 120
38 NO prebert 485.84 61,244,899 97.69% 2,299 128
39 NO DarnomEldeam 484.00 497,858,524 97.56% 1,838 921
40 NO allmeta 483.28 222,379,136 96.30% 2,488 647
41 NO Veslepus 475.97 44,393,437 97.24% 2,455 90
42 NO actuallyduck 474.72 167,225,264 97.07% 2,836 945
43 NO folence 472.72 165,354,909 96.92% 1,543 357
44 NO zleov 472.01 35,696,111 97.32% 4,195 100
45 NO jennifer 470.81 57,935,846 97.78% 2,229 172
46 NO humungifungi 460.28 72,572,441 96.78% 1,523 285
47 NO Suiciopath 459.66 155,173,125 96.51% 1,567 650
48 NO ebilvoss 458.74 86,910,883 96.23% 2,225 477
49 NO Rushenality 457.98 27,296,331 95.79% 1,863 152
50 NO mizukiowo 455.51 98,769,284 95.54% 2,578 281