Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 KH wefty 671.99 115,985,594 98.42% 5,202 325
2 KH koolkooking 510.02 308,637,005 96.89% 6,348 771
3 KH chhayuchiha1234 388.95 19,436,117 98.19% 3,222 60
4 KH Strawberryy 383.99 74,182,468 95.74% 1,651 163
5 KH whowhite 326.77 20,431,426 96.57% 3,018 30
6 KH Ranuth 326.03 24,655,368 95.71% 2,167 72
7 KH ShopBox 322.37 62,817,620 96.13% 1,646 123
8 KH SussyPaciny 264.37 68,438,731 94.87% 2,088 316
9 KH Party Bacon 245.43 21,480,672 94.98% 1,740 291
10 KH KoMuraSaki 210.03 11,375,584 96.22% 1,832 39
11 KH KhunPaciny 192.59 137,924,279 92.76% 1,260 807
12 KH Melkinator 188.81 13,873,307 94.93% 1,806 63
13 KH henry0alpha 181.75 6,981,159 95.73% 2,572 43
14 KH vSoth 173.79 17,541,843 97.86% 1,826 26
15 KH seemslegit 160.09 19,022,946 93.41% 1,078 118
16 KH lmnburger 140.78 18,195,344 90.62% 1,082 54
17 KH fujii 138.86 9,166,659 93.92% 1,157 27
18 KH Invecto 125.11 68,285,756 92.75% 1,284 233
19 KH CHICKMANIA 119.87 17,517,825 95.23% 1,372 94
20 KH Tavern 114.03 15,674,412 95.23% 1,372 46
21 KH Yuuso 107.34 20,562,084 86.68% 527 144
22 KH s1gnal 104.09 7,513,761 98.62% 1,935 9
23 KH nadal5576 101.48 11,144,052 93.88% 1,152 42
24 KH qwlp 100.50 19,700,770 94.84% 678 55
25 KH hehdhse 97.35 15,482,112 88.08% 663 171
26 KH kienchikien 97.32 6,994,891 95.65% 1,150 46
27 KH FloatingUp 90.86 8,313,401 92.81% 1,372 30
28 KH Lachey 89.10 125,117,636 88.35% 760 292
29 KH Vattanak2009 88.35 6,956,350 94.36% 950 16
30 KH MIOSA 85.13 15,376,165 88.39% 709 45
31 KH Greatixz 83.02 8,113,251 92.91% 1,062 20
32 KH SolitudeQuaver 82.98 18,056,816 90.62% 1,018 54
33 KH RealSuwako 82.35 4,304,118 89.35% 982 75
34 KH Sorauwu 79.02 18,180,724 85.08% 944 261
35 KH monkeyboy6969 78.19 5,799,887 92.57% 1,300 70
36 KH dubsk1s 77.91 60,545,063 87.20% 846 406
37 KH 3lectro 70.86 28,790,726 95.82% 1,046 47
38 KH jaeubae6 66.66 7,642,296 93.50% 1,307 34
39 KH phoenixkoolking 65.35 3,387,761 93.66% 1,915 12
40 KH nadal5879 64.44 6,453,542 92.85% 1,159 47
41 KH Phanith 62.03 6,020,921 89.52% 1,115 90
42 KH Satisfaction 59.84 7,986,044 85.35% 1,040 365
43 KH uery 58.65 16,084,154 86.08% 841 81
44 KH WinTerKH 57.50 8,102,922 94.34% 978 13
45 KH c1rno 56.20 2,818,689 98.55% 1,472 9
46 KH Chunkypoggers 51.42 7,434,039 87.06% 657 133
47 KH FNF gamer 45.76 6,808,784 86.75% 542 105
48 KH stickeyknees 27.38 4,717,115 82.45% 562 75
49 KH lkioxio 26.66 4,798,166 90.61% 801 19
50 KH xoal 25.58 11,848,187 81.75% 394 146