Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 MV shiimi 481.54 55,948,749 97.95% 2,409 115
2 MV dolpcons 391.18 92,953,686 97.57% 2,448 528
3 MV TacticalAce 376.97 31,381,413 96.19% 2,320 117
4 MV sOwOk 360.60 91,654,119 95.86% 1,975 274
5 MV JadeDragon 356.33 79,852,803 95.24% 1,718 258
6 MV Roiyarukyatto 316.20 38,231,445 95.69% 2,409 171
7 MV zeo 315.45 159,274,481 95.04% 1,412 485
8 MV Yull 175.98 15,458,250 95.08% 1,126 76
9 MV Wishark 174.31 112,372,216 95.58% 1,767 294
10 MV Kaek 167.98 190,249,684 94.40% 1,803 1,431
11 MV hexencoda 152.73 48,164,568 91.65% 834 344
12 MV RazorXeX 135.99 58,132,142 90.05% 849 803
13 MV Showeryjoker 132.51 37,709,043 94.14% 1,362 150
14 MV Jaaz 123.49 24,196,225 89.98% 1,500 198
15 MV Par 112.10 22,882,354 96.09% 1,409 28
16 MV Heartexture 107.92 16,572,704 95.32% 1,362 24
17 MV Modzin 59.30 60,064,534 92.68% 857 144
18 MV Gumhobbit 58.49 21,381,159 85.28% 729 108
19 MV buksmort33 48.98 4,152,390 93.28% 1,248 16
20 MV Driftyusuf 46.60 13,693,607 91.26% 760 115
21 MV Notera 45.23 51,125,179 90.57% 824 289
22 MV be ta 43.22 12,202,589 87.04% 913 91
23 MV Frostmelony 30.95 1,839,327 98.23% 331 5
24 MV Novarald 27.05 7,711,657 89.82% 406 11
25 MV kombomio 25.25 18,961,494 90.39% 857 68
26 MV lucksw 21.72 18,492,496 82.00% 720 113
27 MV Boredoms 20.44 4,687,127 83.28% 541 26
28 MV IzumI owo 18.15 1,744,307 96.40% 597 24
29 MV ZeroSiks 15.46 6,046,611 89.60% 857 13
30 MV QuaveryNoobs 14.82 2,967,789 85.35% 386 57
31 MV zeddaHmv 12.04 6,993,967 80.94% 459 38
32 MV Boredom45 8.06 3,033,700 83.83% 493 11
33 MV Kiddoings 7.33 9,899,549 78.00% 492 180
34 MV avvexed 7.22 2,097,853 87.39% 857 16
35 MV Miger 7.00 776,879 88.71% 607 1
36 MV Izzu 6.62 12,228,725 84.18% 396 46
37 MV finalization 5.20 4,038,879 91.14% 459 13
38 MV KingCookie 4.52 975,888 71.17% 229 19
39 MV TaleWatcher 4.09 18,164,738 88.08% 316 64
40 MV Chant 3.75 2,369,758 88.50% 167 11
41 MV sappu21 3.60 10,717,841 78.18% 256 77
42 MV HyPeR DrIvE129 3.18 3,852,830 87.03% 202 10
43 MV Spidey GB 2.97 1,469,696 85.93% 424 7
44 MV kawaccidie 2.06 561,775 76.60% 123 3
45 MV wydxi 1.81 478,691 79.71% 433 12
46 MV T3ddyftw 1.49 1,233,975 83.82% 184 10
47 MV numylepepe 1.42 1,175,686 73.36% 158 46
48 MV mxxnblades 1.29 413,708 81.69% 281 1
49 MV twksocs 1.17 2,272,908 86.90% 134 11
50 MV sylwaffle 1.13 1,408,789 81.62% 115 4