Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 MV shiimi 481.54 55,948,749 97.95% 2,409 115
2 MV TacticalAce 376.95 31,375,440 96.19% 2,320 116
3 MV sOwOk 360.60 91,654,119 95.86% 1,975 274
4 MV JadeDragon 356.33 79,852,803 95.24% 1,718 258
5 MV Roiyarukyatto 316.20 38,231,445 95.69% 2,409 171
6 MV zeo 315.45 159,274,481 95.04% 1,412 485
7 MV dolpcons 197.07 35,854,238 92.84% 1,362 191
8 MV Yull 175.98 15,458,250 95.08% 1,126 76
9 MV Wishark 174.31 112,372,216 95.58% 1,767 294
10 MV hexencoda 152.73 48,164,568 91.65% 834 324
11 MV RazorXeX 135.99 58,132,142 90.05% 849 803
12 MV Kaek 134.53 155,657,851 93.46% 1,494 1,276
13 MV Showeryjoker 132.51 37,709,043 94.14% 1,362 150
14 MV Jaaz 115.12 21,979,073 89.92% 1,500 163
15 MV Par 112.10 22,882,354 96.09% 1,409 28
16 MV Heartexture 107.92 16,572,704 95.32% 1,362 24
17 MV Modzin 59.30 60,064,534 92.68% 857 144
18 MV buksmort33 48.98 4,152,390 93.28% 1,248 16
19 MV Gumhobbit 46.26 19,477,978 85.28% 599 84
20 MV Notera 44.68 49,435,742 90.54% 824 280
21 MV be ta 43.22 12,202,589 87.04% 913 89
22 MV Driftyusuf 38.13 9,252,499 90.93% 760 81
23 MV Frostmelony 30.95 1,839,327 98.23% 331 5
24 MV Novarald 27.05 7,711,657 89.82% 406 11
25 MV kombomio 25.25 18,961,494 90.39% 857 68
26 MV lucksw 21.72 18,492,496 82.00% 720 113
27 MV IzumI owo 18.15 1,744,307 96.40% 597 24
28 MV ZeroSiks 15.46 6,046,611 89.60% 857 13
29 MV QuaveryNoobs 14.82 2,967,789 85.35% 386 57
30 MV zeddaHmv 12.04 6,993,967 80.94% 459 35
31 MV Boredom45 8.06 3,033,700 83.83% 493 11
32 MV Kiddoings 7.33 9,899,549 78.00% 492 180
33 MV avvexed 7.22 2,097,853 87.39% 857 16
34 MV Izzu 6.62 12,228,725 84.18% 396 46
35 MV finalization 5.20 4,038,879 91.14% 459 13
36 MV KingCookie 4.52 975,888 71.17% 229 19
37 MV TaleWatcher 4.09 18,164,738 88.08% 316 64
38 MV Chant 3.75 2,369,758 88.50% 167 11
39 MV sappu21 3.60 10,717,841 78.18% 256 77
40 MV HyPeR DrIvE129 3.18 3,852,830 87.03% 202 10
41 MV kawaccidie 2.06 561,775 76.60% 123 3
42 MV wydxi 1.81 478,691 79.71% 433 12
43 MV T3ddyftw 1.49 1,233,975 83.82% 184 10
44 MV numylepepe 1.42 1,175,686 73.36% 158 46
45 MV mxxnblades 1.29 413,708 81.69% 281 1
46 MV twksocs 1.17 2,272,908 86.90% 134 11
47 MV sylwaffle 1.13 1,408,789 81.62% 115 4
48 MV AGr8Hill 0.93 492,039 70.30% 142 29
49 MV deadzyro 0.68 1,392,031 79.27% 190 10
50 MV vortx24 0.59 1,832,046 77.63% 122 9