Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO masaya 593.72 53,263,058 96.19% 2,817 122
2 NO Endroma 544.22 101,342,881 96.25% 2,645 164
3 NO Bizarrely 512.14 53,718,716 95.73% 1,432 87
4 NO prebert 478.32 80,188,777 95.47% 2,078 136
5 NO KingTB 400.94 78,529,493 96.70% 1,400 99
6 NO folence 211.20 31,026,589 91.87% 756 67
7 NO Zek 160.66 17,596,145 95.71% 1,363 37
8 NO Aleksia 147.13 69,594,867 93.93% 601 234
9 NO Karl 122.60 7,872,224 93.19% 428 12
10 NO DecayingEagle 79.61 9,709,182 88.88% 303 53
11 NO ZuccFuck 69.32 9,582,432 89.10% 622 34
12 NO HenrikR 65.11 37,828,991 90.57% 438 72
13 NO flyingppcat 64.96 8,547,648 92.76% 672 16
14 NO Kekaksen 58.57 9,753,880 96.77% 393 13
15 NO keyboard sucks 57.41 2,580,047 94.42% 441 10
16 NO NamesAreRubbish 53.90 3,331,420 93.42% 608 6
17 NO GunStealer 7k 51.49 9,038,367 85.99% 447 68
18 NO csnsc 39.28 5,366,592 94.73% 861 13
19 NO nyangk 31.92 1,705,247 94.67% 745 3
20 NO Erek 30.39 20,199,091 90.17% 387 45
21 NO godteri 30.33 1,688,661 93.08% 555 16
22 NO Spyder 29.09 32,135,391 85.01% 238 187
23 NO Ninano 27.95 4,873,347 94.14% 458 27
24 NO y o s h i k e 27.88 7,318,229 93.97% 298 10
25 NO Raps 27.27 3,195,676 86.85% 1,307 16
26 NO mclop 27.25 29,331,761 80.21% 183 226
27 NO PikiPikiPND 23.97 9,452,528 89.34% 334 26
28 NO LonelyStellaris 22.54 7,040,997 87.33% 218 36
29 NO houtao1969 20.43 5,728,243 90.36% 306 16
30 NO Blex 19.38 1,758,806 86.69% 307 4
31 NO CasuallySpammin 17.73 3,837,309 84.96% 418 10
32 NO ubihard 12.93 9,749,570 82.11% 220 55
33 NO IU1314 12.22 2,199,479 91.39% 700 5
34 NO Chu 12.09 2,716,445 89.30% 189 6
35 NO Upconv 11.73 3,944,020 83.56% 266 12
36 NO timoshi 11.10 3,197,523 80.25% 171 15
37 NO ydalir 10.14 1,847,563 84.50% 181 7
38 NO Gmann 10.06 8,628,694 83.70% 202 43
39 NO Veslepus 9.36 886,573 96.40% 463 6
40 NO Mellio 9.21 2,880,122 84.50% 193 7
41 NO FruitSalad 8.83 5,048,384 86.25% 415 13
42 NO MartZOZ 8.40 514,746 83.51% 168 3
43 NO FluffySakora 7.72 1,254,627 83.09% 213 6
44 NO DoctorTesla 7.40 4,300,948 89.98% 267 11
45 NO SosaOfNorth 7.00 3,059,874 82.21% 196 11
46 NO benita 6.77 4,368,037 93.35% 303 11
47 NO TideKnight 5.99 10,400,565 80.80% 167 42
48 NO Melvr 5.89 5,950,670 90.14% 332 17
49 NO Hjeg 5.74 965,833 99.32% 984 1
50 NO chink0n 5.57 827,545 91.37% 340 2