Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO Bizarrely 700.41 171,654,328 97.11% 2,267 433
2 NO Endroma 647.52 121,407,411 96.49% 2,645 263
3 NO QQ7k 584.44 285,292,603 96.22% 3,310 4,548
4 NO masaya 568.46 53,263,058 96.19% 2,817 122
5 NO prebert 546.91 100,082,896 96.38% 2,078 173
6 NO Firdibirdy 542.62 56,489,350 97.17% 1,400 171
7 NO Zek 513.77 92,166,153 96.25% 1,393 186
8 NO ItsTeaBee 397.01 80,495,986 96.67% 1,400 102
9 NO DaMeMeThEiFxD 375.47 21,998,933 97.10% 1,299 38
10 NO folence 368.87 77,945,965 95.25% 1,324 265
11 NO Spyder 342.96 109,553,622 94.72% 951 663
12 NO iciclefall 336.58 64,386,857 95.10% 1,100 603
13 NO FluffySakora 314.70 121,166,059 92.79% 884 405
14 NO AEKeebZ 309.84 16,488,699 97.84% 2,132 92
15 NO Makak 292.09 45,954,932 94.54% 1,982 349
16 NO Taozi 290.87 42,274,625 96.28% 974 110
17 NO timoshi 268.03 123,156,716 92.17% 1,102 350
18 NO pyramd 256.77 59,098,567 93.70% 1,418 167
19 NO TsunC85 233.80 36,636,882 94.62% 545 161
20 NO Aleksia 227.05 104,329,222 92.60% 978 536
21 NO Aamaranth 203.95 35,257,261 92.51% 578 113
22 NO x3rs 195.83 66,604,193 93.17% 620 253
23 NO Hend Tube 190.82 39,835,693 90.52% 823 473
24 NO latlatte 180.57 14,522,124 92.42% 761 199
25 NO pepeD 160.79 30,369,708 90.11% 374 252
26 NO Plith 143.90 33,288,057 92.33% 449 202
27 NO ebilvoss 140.61 39,887,843 91.52% 672 187
28 NO G e o 139.46 84,827,188 89.70% 790 493
29 NO YakuWaku 135.41 8,598,433 94.75% 1,474 48
30 NO Karl 122.11 7,872,224 93.19% 428 12
31 NO FruitSalad 118.77 19,098,215 91.38% 598 37
32 NO HenrikR 106.32 50,410,538 91.26% 824 133
33 NO Groex 105.99 12,578,296 93.05% 397 22
34 NO Ponzi 96.45 9,504,856 86.53% 750 94
35 NO csnsc 95.17 11,701,352 92.54% 1,304 36
36 NO Kekaksen 93.22 12,715,491 98.95% 907 31
37 NO y o s h i k e 91.44 16,551,835 94.19% 723 24
38 NO Pisca 89.02 4,325,439 94.40% 1,390 39
39 NO DecayingEagle 84.43 10,443,757 89.10% 303 59
40 NO ZuccFuck 84.06 12,655,735 90.55% 711 42
41 NO OLIV3X 83.02 33,949,702 90.09% 354 193
42 NO Ryomen Sukuna 79.81 20,966,616 91.94% 262 64
43 NO Guy Jean 76.68 10,541,622 92.16% 489 24
44 NO ubihard 75.67 24,058,644 88.49% 339 106
45 NO MysticMocha 75.63 12,262,791 92.74% 436 50
46 NO Moxxicitry 72.44 15,644,183 86.77% 790 234
47 NO Silvent542 71.89 15,266,102 91.16% 577 87
48 NO Keishii 67.93 2,524,513 93.96% 836 4
49 NO Mellio 65.71 11,563,186 89.09% 459 48
50 NO selar 65.64 14,861,974 85.26% 323 193