Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO Endroma 633.04 116,876,195 96.39% 2,645 252
2 NO masaya 568.46 53,263,058 96.19% 2,817 122
3 NO Bizarrely 559.54 64,211,227 96.44% 1,830 124
4 NO prebert 546.91 100,082,896 96.38% 2,078 173
5 NO Zek 513.77 92,166,153 96.25% 1,393 185
6 NO QQ7k 471.37 172,010,352 94.69% 1,817 2,041
7 NO DawnSage 426.77 62,771,769 96.08% 1,850 177
8 NO ItsTeaBee 397.01 80,495,986 96.67% 1,400 102
9 NO folence 368.87 77,945,965 95.25% 1,324 262
10 NO adeptfrog 340.14 38,111,440 94.52% 1,591 332
11 NO Spyder 335.34 103,332,088 94.56% 838 629
12 NO FluffySakora 314.70 121,166,059 92.79% 884 405
13 NO Makak 292.09 45,954,932 94.54% 1,982 349
14 NO Firdibirdy 240.82 24,706,340 94.80% 1,400 88
15 NO Aleksia 226.95 104,283,229 92.62% 978 532
16 NO x3rs 195.83 66,604,193 93.17% 620 253
17 NO latlatte 142.78 12,383,483 91.13% 455 168
18 NO G e o 139.46 84,827,188 89.70% 790 493
19 NO Aamaranth 136.66 18,243,193 91.75% 578 68
20 NO Karl 122.11 7,872,224 93.19% 428 12
21 NO HenrikR 106.32 50,410,538 91.26% 824 133
22 NO Groex 105.99 12,578,296 93.05% 397 22
23 NO csnsc 95.17 11,701,352 92.54% 1,304 36
24 NO y o s h i k e 91.44 16,551,835 94.19% 723 24
25 NO xxxbruhmanxxx 78.10 20,315,418 92.07% 262 62
26 NO DecayingEagle 77.88 9,709,182 88.88% 303 58
27 NO ubihard 75.67 24,058,644 88.49% 339 106
28 NO Kekaksen 69.95 11,675,378 97.57% 611 21
29 NO Keishii 67.93 2,524,513 93.96% 836 4
30 NO MysticMocha 66.53 9,834,675 92.45% 436 47
31 NO ZuccFuck 66.42 9,582,432 89.10% 622 34
32 NO Mellio 65.71 11,563,186 89.09% 459 48
33 NO JanuaryBoi 65.64 14,861,974 85.26% 323 188
34 NO ebilvoss 64.62 25,207,046 88.93% 518 138
35 NO Bekko 64.28 8,693,220 87.95% 249 35
36 NO flyingppcat 62.89 8,547,648 92.76% 672 16
37 NO keyboard sucks 59.09 2,580,047 94.42% 441 10
38 NO SmileyGoat 55.54 25,076,636 95.18% 742 37
39 NO GunStealer 7k 54.66 9,379,279 85.75% 447 76
40 NO NamesAreRubbish 53.62 3,331,420 93.42% 608 6
41 NO Nodolsu 53.44 13,134,881 78.71% 392 169
42 NO Shushy 53.09 2,509,472 93.47% 458 3
43 NO SupremeJaycee 50.38 4,910,194 90.27% 453 33
44 NO DatOneBoi 46.68 8,182,488 87.91% 416 18
45 NO Plumply 46.34 9,511,995 86.02% 422 156
46 NO Raps 46.33 5,641,072 88.70% 1,307 22
47 NO Aimstein 46.10 18,810,486 86.01% 668 137
48 NO hhhhhhhhhh 44.46 4,944,949 89.89% 557 14
49 NO PikiPikiPND 43.85 12,742,849 90.26% 334 57
50 NO Hend Tube 43.60 11,096,130 84.82% 480 233