Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO xxxbruhmanxxx 775.04 445,576,615 99.05% 3,799 948
2 NO Zek 717.87 231,389,759 98.86% 3,417 344
3 NO Bizarrely 699.86 109,514,722 98.14% 2,897 160
4 NO Karl 693.54 276,346,216 98.66% 3,851 454
5 NO Danksquidboy 641.59 72,178,937 98.13% 2,880 197
6 NO FluffySakora 638.87 659,529,616 98.42% 10,580 2,127
7 NO Spyder 612.86 443,255,952 97.96% 2,243 1,526
8 NO MeyMey 610.99 387,161,280 98.39% 3,152 704
9 NO Hennytai 608.45 93,772,167 98.10% 2,473 156
10 NO Kekaksen 594.82 306,139,803 99.25% 10,580 405
11 NO Groex 560.99 112,849,908 98.14% 2,146 186
12 NO Yazer 560.39 126,360,150 97.72% 3,907 345
13 NO Endroma 556.94 72,140,867 97.81% 3,443 94
14 NO Elysian 556.37 126,153,400 97.24% 1,950 247
15 NO lelerrer 551.07 59,750,474 96.57% 1,683 277
16 NO ZenusPurity 541.47 80,070,313 97.67% 2,500 305
17 NO MysticMocha 524.93 120,507,329 97.94% 2,984 269
18 NO KingTB 522.30 90,273,072 98.47% 3,413 112
19 NO CommandoGlass 506.52 71,865,641 96.03% 4,146 165
20 NO DarnomEldeam 492.09 496,087,359 97.65% 1,838 912
21 NO giraray 490.68 40,556,675 98.76% 5,074 75
22 NO ubihard 487.48 262,178,065 96.32% 2,349 884
23 NO VBEI 481.01 72,136,830 96.71% 3,285 120
24 NO allmeta 475.07 218,918,544 96.32% 2,488 623
25 NO Veslepus 471.19 44,393,437 97.24% 2,455 90
26 NO Farewell 465.59 67,709,543 94.76% 2,265 872
27 NO folence 465.29 161,898,800 96.83% 1,543 345
28 NO prebert 445.78 54,844,074 97.56% 2,102 116
29 NO Phelddagrif 426.47 717,166,766 97.07% 2,163 1,781
30 NO pepeD 426.19 139,891,239 95.42% 1,642 1,461
31 NO Bekko 424.34 134,729,786 95.73% 2,198 368
32 NO SpaceRecon 419.12 31,946,357 97.29% 2,560 56
33 NO Aimstein 418.55 269,292,450 97.12% 2,509 653
34 NO Aksel 417.06 115,558,969 95.92% 2,889 541
35 NO y o s h i k e 411.04 125,039,895 96.67% 1,891 223
36 DO Valdez 490.05 686,021,554 98.02% 5,223 1,635
37 NO SupremeJaycee 405.94 32,839,044 97.32% 2,076 132
38 NO HenrikR 405.67 490,688,064 97.17% 3,534 1,227
39 NO snxw 404.86 64,215,355 97.26% 1,935 106
40 NO public69toilet 403.83 33,705,629 97.67% 4,174 94
41 NO ProAllahGamer 396.38 62,469,750 93.12% 1,950 291
42 NO masaya 391.58 26,795,970 96.85% 3,946 65
43 NO Razor Sharp 388.90 59,961,268 97.58% 1,969 93
44 NO BigBoiSenpai 382.94 54,134,801 95.56% 1,357 220
45 NO Ravzn 380.10 40,027,187 94.92% 1,838 180
46 NO DecayingEagle 379.54 55,390,730 96.25% 2,632 361
47 NO jennifer 374.44 42,923,196 97.40% 2,229 115
48 NO Tadzboi 371.23 129,450,998 95.16% 2,307 727
49 NO Hend Tube 371.21 57,228,877 95.69% 2,252 515
50 NO iisxshii 369.56 131,854,222 96.70% 2,759 404