Country
Leaderboard

Rank Player Overall Rating Score Accuracy Max Combo Play Count
1 NO Bizarrely 699.86 109,514,722 98.14% 2,897 157
2 NO Karl 693.54 274,509,202 98.66% 3,851 439
3 NO Zek 632.66 169,113,302 98.01% 3,417 249
4 NO MeyMey 610.99 387,161,280 98.39% 3,152 698
5 NO Hennytai 606.13 90,289,988 98.19% 2,473 144
6 NO Kekaksen 567.40 230,128,560 99.18% 10,580 304
7 NO Groex 560.99 112,849,908 98.14% 2,146 186
8 NO Elysian 555.93 123,513,027 97.23% 1,950 233
9 NO Endroma 544.19 68,550,978 97.71% 3,443 82
10 NO KingTB 522.30 90,273,072 98.47% 3,413 112
11 NO Spyder 506.77 322,653,536 97.15% 2,176 907
12 NO CommandoGlass 506.52 71,865,641 96.03% 4,146 165
13 NO Yazer 502.14 110,437,403 96.95% 3,907 271
14 NO VBEI 481.01 72,136,830 96.71% 3,285 120
15 NO DarnomEldeam 475.30 455,155,846 97.27% 1,417 770
16 NO allmeta 475.00 218,169,503 96.33% 2,488 615
17 NO Veslepus 471.19 44,393,437 97.24% 2,455 90
18 NO giraray 460.25 33,804,762 98.68% 5,074 62
19 NO prebert 440.11 53,922,951 97.56% 2,102 112
20 NO Phelddagrif 424.75 695,488,642 97.22% 2,163 1,663
21 NO SpaceRecon 419.12 31,946,357 97.29% 2,560 56
22 NO Aimstein 417.69 253,277,955 97.10% 2,509 565
23 NO y o s h i k e 411.04 125,039,895 96.67% 1,891 222
24 NO snxw 404.86 64,215,355 97.26% 1,935 98
25 NO masaya 391.58 26,795,970 96.85% 3,946 65
26 NO Razor Sharp 386.75 59,040,778 97.57% 1,969 92
27 NO Ravzn 380.10 40,027,187 94.92% 1,838 180
28 NO xxxbruhmanxxx 378.41 91,006,313 95.70% 2,353 229
29 NO FluffySakora 374.82 67,299,373 95.44% 1,662 202
30 NO flyingppcat 367.54 91,863,233 95.75% 2,770 219
31 NO public69toilet 367.43 30,935,977 97.56% 2,656 67
32 NO DecayingEagle 357.42 50,938,023 96.01% 2,632 301
33 NO H0v3 355.24 206,220,328 95.58% 1,537 555
34 NO ramencatcool 351.32 25,279,796 96.73% 2,035 57
35 NO HenrikR 347.85 412,361,409 96.92% 3,534 950
36 NO Soowakoo 345.38 43,469,916 96.11% 3,223 118
37 NO NamesAreRubbish 330.05 20,201,468 96.03% 1,722 41
38 NO Freddy 326.01 34,929,512 93.64% 1,088 141
39 NO folence 321.04 49,533,249 94.69% 1,527 97
40 NO Huohuli 319.16 105,850,231 92.29% 962 987
41 NO SonZo 316.64 625,593,933 96.19% 2,362 1,058
42 NO Frooonz 313.92 13,666,601 97.68% 3,691 43
43 NO Upconv 313.28 144,460,650 96.37% 2,457 367
44 NO Valdez 311.04 68,466,821 97.15% 2,883 153
45 NO LonelyStellaris 303.56 71,236,848 95.47% 1,806 144
46 NO Sethalas 302.95 200,200,439 94.45% 1,611 300
47 NO ZuccFuck 300.99 42,956,022 94.03% 1,883 134
48 NO nyangk 286.85 26,037,780 97.39% 2,905 36
49 NO Danielexus 280.75 36,517,430 93.71% 1,930 125
50 NO Bakemowo 280.40 59,234,656 94.54% 1,047 127